การตลาด
ซีพีเอฟ สนับสนุนโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ


13 โรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนและโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคตภายใต้การสนับสนุนของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)            

 

        
 
 
นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ  กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มุ่งมั่นมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของโรงเรียนและชุมชนผ่านการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ 777แห่งและโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต มีโรงเรียนในความดูแล 79  แห่ง โดยทั้งสองโครงการมีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก     
  
สพฐ.โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ  ระดับดีเด่นประจำปี 2562  จำนวน 85แห่งและระดับดี 40แห่ง โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุนผ่านการคัดเลือก 13 โรงเรียน สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงาน 5 ด้าน คือ การบริหารจัดการ การบูรณาการจัดการเรียนรู้  การดำเนินงานอาหารกลางวัน การมีส่วนร่วม ผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินงาน    
            
 
 
นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)  ประธานศูนย์ปัญจวิทยาคาร  ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โรงเรียนในโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต กล่าวว่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระดับดีเด่น ประจำปี  2562 มาจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ    นักเรียนเป็นทีมงานผลิตในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เป็นต้น    โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำผลผลิตจากโครงการฯมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่อาชีพอีกด้วย                            
 
 
นางสุจิตรา ยาวิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รร.ในโครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นรร.ต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระดับดีเด่น กล่าวว่า โรงเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน เพราะพบว่าเด็กบางส่วนยังมีปัญหาผอมและเตี้ย จึงนำระบบ Thai School  Lunch (การจัดเมนูอาหารกลางวันด้วยระบบอัตโนมัติ)มาใช้ในการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น การเข้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำให้นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ที่สด สะอาด นำมาประกอบอาหารมื้อกลางวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  นอกจากนี้นักเรียนที่สนใจเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ทางโรงเรียนก็จะให้แม่ไก่ที่ปลดระวางแล้วไปเลี้ยงเองที่บ้าน  นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ส่งผลให้เติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญาสมวัยตามเกณฑ์    

ทั้งนี้ 13 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินของสพฐ.เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประกอบด้วยระดับดีเด่น 8 โรงเรียน คือ 1. รร.แม่วินสามัคคี จ.เชียงใหม่ 2.รร.บ้านสาหร่ายวิทยา จ.นครราชสีมา 3.รร.บ้านบ่อหลวง จ.น่าน 4. รร.บ้านไร่ป่าขาดวิทยา จ.มุกดาหาร  5.รร.บ้านโคกน้อย จ.สระแก้ว 6. รร.บ้านแปดอุ้ม จ.อุบลราชธานี  7. รร.บ้านเอราวัณ จ.เลย และ 8. รร.วัดบางปิดล่าง(ราษฏร์สงเคราะห์) จ.ตราด                       
                    
นอกจากนี้    ยังมีโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ระดับดี  5   โรงเรียน  คือ  1.รร.บ้านมาบนาดี จ.ฉะเชิงเทรา   2.รร.บ้านเก่าวิทยานุกูล  จ.ชัยภูมิ  3. รร.บ้านบ่อหิน จ.สตูล 4. รร.เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จ.ตาก และ 5. รร.ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์  8 จ.นครพนม  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ต.ค. 2562 เวลา : 15:42:50
06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 11:12 pm