แบงก์-นอนแบงก์
ครม.ตั้ง"ปริญญา พัฒนภักดี"เป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์


ครม.แต่งตั้ง"ปริญญา พัฒนภักดี"เป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คนใหม่และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้แทนดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์


คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562มีมติแต่งตั้งนายปริญญา พัฒนภักดี ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)แทนประธานกรรมการที่ขอลาออก พร้อมกันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งนางพัชรี อาระยะกุล เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในคณะกรรมการ ธอส.โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 
 
 
นายปริญญา พัฒนภักดี อายุ 60 ปี มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญมากมายทั้งในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รองประธาน บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)สำหรับด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมจากหลายหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร “วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง”วบส.รุ่นที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future, TEA รุ่นที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการพลังงานหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6/2556 สถาบันวิทยาการการค้า Proud to be a Leader, สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญาและพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 4/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Think Like an Influencer, PacRim Group หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2/2554 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 7/2546 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11/2545 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

 
นางพัชรี อาระยะกุล อายุ 57 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญมากมาย อาทิ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สำหรับด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ – พละศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมจากหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 83 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ต.ค. 2562 เวลา : 16:00:25
05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 3:59 am