แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
SACICT Craft Trend Show 2020 จากงานหัตถศิลป์สู่งานนวัตศิลป์ร่วมสมัย


ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT กำหนดจัดงาน SACICT Craft Trend Show 2020 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานที่เกิดจากการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ภายใต้ SACICT Craft Trend ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคหัตถกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันให้งานศิลปหัตถกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวประกอบไปด้วยโซนนิทรรศการจำนวน 5 โซน ซึ่งนอกจากนิทรรศการในแต่ละโซนจะให้ทั้งความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมงานแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรม Learn เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์จากวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2563 ณ ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


 

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม SACICT Craft Trend อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผน กำหนดทิศทาง งานศิลปหัตถกรรมไทย ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดี่ยวกับตลาดโลก เพื่อสนับสนุนกลุ่มช่างศิลปาชีพ ช่างหัตถศิลป์ ชุมชนผู้ผลิต นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ได้นำองค์ความรู้จาก SACICT Craft Trend ผสานกับ อัตลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ไทย ไปต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยในเชิงพาณิชย์ และตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาดโลกได้ โดยงาน SACICT Craft Trend Show 2020 จะเป็นการรวมรวมผลงานที่ได้จากการนำทิศทางและแนวโน้มความเคลื่อนไหวของงานศิลปหัตถกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมของ SACICT อาทิ การพัฒนาศักยภาพสมาชิก  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการตลาด

โดยภายในงาน SACICT Craft Trend Show 2020 ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจในโซนต่างๆ ได้แก่

1.SACICT Craft Trend

การเปิดตัวแนวโน้มงานศิลปหัตถกรรมในปี 2564 หรือ SACICT Craft Trend 2021 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมให้สอดรับกับแนวโน้มและทิศทางงานศิลปหัตถกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

2.SACICT Craft Incubation Program

การจัดแสดงผลงานการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก ศ.ศ.ป. ภายใต้หัวข้อ “การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ : Brand Identity”   ที่สะท้อนตัวตนที่ชัดเจนของสมาชิก ศ.ศ.ป. ทั้ง 12 แบรนด์ ให้มีความชัดเจนและสร้างการจดจำในเชิงธุรกิจ

3.SACICT Relationship with ASEAN

ผลงานศิลปหัตถกรรมที่มาจากรากฐานภูมิปัญญาอาเซียน  ผ่านการนำเสนอเรื่องราวผ้าทอมือที่สร้างสรรค์จากเทคนิคงานผ้า 5 เทคนิค ได้แก่ ขิด จก ยก มัด ล้วง อันถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4. SACICT Concept

การจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบร่วมสมัยเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการค้าด้วยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

5. SACICT Award

การจัดแสดงผลงานการประกวด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ที่ต่อยอดคุณค่าผ้าทอมือไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบแฟชั่นสู่ความร่วมสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุก Generation

ทั้งนี้ หนึ่งในไฮไลท์ของงานดังกล่าวคือโซน SACICT Craft Trend ที่ทาง ศ.ศ.ป. จะเปิดตัว SACICT Craft Trend 2021 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวโน้มงานหัตถศิลป์ไทยในปี 2564 ในธีม FLUIDITY ซึ่งเป็นแนวโน้มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ว่าด้วยการถ่ายเท และสอดประสานกันขององค์ความรู้แห่งหัตถศิลป์อย่างไร้เส้นแบ่ง เพื่อการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย และไร้กรอบจำกัด ซึ่งเทรนด์ FLUIDITY จะประกอบด้วย 3 เทรนด์ย่อย ได้แก่ 1. CRAFT CIRCULARITY หัตถกรรมจากทรัพยากรหมุนเวียน ที่เน้นการผสมผสานงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับแหล่งวัตถุดิบทดแทนเพื่อนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ 2. GLOBAL CRAFT CITIZEN งานคราฟต์ที่หยิบยกความหลากหลายและไร้พรมแดนของงานศิลปหัตถกรรมเพื่อนำเสนอ “ความงามสากล” ที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งทางเชื้อชาติ เพศ สังคม และวัฒนธรรม และ 3. CRAFT CLOUD ที่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตงานหัตถกรรมบนโลกออนไลน์ เพื่อต่อยอดงานคราฟท์ดั้งเดิมด้วยเทคนิคใหม่ๆ

งาน SACICT Craft Trend Show 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ส.ค. 2563 เวลา : 18:26:36
20-09-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2021, 2:51 am