หุ้นทอง
บทความ ก.ล.ต. เรื่อง ''กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการปรับตัวในช่วง COVID-19''


 ปี 2564 ได้ล่วงผ่านมากว่าครึ่งปีแล้ว เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) หลายท่านอาจเริ่มหันกลับมาทบทวนการออมเงินและการลงทุนของตัวเองว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้และเข้าใกล้เป้าหมายการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยืดเยื้ออาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มากก็น้อย โดยหากพิจารณาจากข้อมูลสถิติในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 พบว่ามีจำนวนสมาชิกกองทุนลดลงจากเดิม 42,391 ราย หรือคิดเป็น 1.45% จากปีก่อนหน้า เทียบกับที่เคยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ 3% เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับแรงงานภาคเอกชนในระบบลดลงเหลือเพียง 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิด COVID-19 ซึ่งอยู่ที่ 20%

นางศิษฏศรี นาคะศิริ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.

สมาชิกนำเงินออกจากกองทุนเพิ่มขึ้น
 
จำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากการที่สมาชิกบางรายต้องออกจากงาน และบางรายลาออกจากกองทุนแต่ยังคงทำงานอยู่ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 สมาชิกที่ออกจากงานได้รับเงินจากกองทุนเป็นจำนวน 27,998 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 44.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สมาชิกบางรายอาจมีความเสี่ยงจากการขาดรายได้ระหว่างที่ยังไม่สามารถหางานใหม่ได้ และอาจเลือกที่จะนำเงินก้อนที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาใช้ในยามจำเป็น ซึ่งอาจส่งผลให้เงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณมีน้อยลงหรือหมดลงได้

สำหรับสมาชิกที่ต้องออกจากกองทุน หากยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้และยังต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีไว้ แนะนำให้คงเงินไว้ในกองเดิม (กรณีที่นายจ้างยังคงสวัสดิการ ไม่ได้เลิกกอง) เพื่อรอโอนย้ายไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของนายจ้างใหม่ หรืออาจย้ายเงินไปยังกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะ หรือที่เรียกกันว่า RMF for PVD เพื่อให้การลงทุนเติบโตต่อเนื่อง โดย RMF for PVD นี้มีเงื่อนไขทางภาษีเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย ซึ่งท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการลงทุนทุกราย

หากไม่พร้อมก็หยุดพัก
 
ลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย อาจเลือกหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมสำหรับลูกจ้างหรือเงินสมทบสำหรับนายจ้างเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราวแทนการเลิกเป็นสมาชิกหรือยกเลิกสวัสดิการไปเลย โดยกระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลาให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินเป็นการชั่วคราวได้จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้างและนายจ้างที่ยังคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาตรการดังกล่าวช่วยลดผลกระทบและช่วยให้แผนการออมการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะหากนายจ้างใช้สิทธิหยุดหรือเลื่อนส่งเงินสมทบ แต่สมาชิกยังคงอยากส่งเงินสะสมเข้ากองทุนก็สามารถทำได้ เพื่อให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องการหยุดหรือเลื่อนส่งเงิน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเสียก่อน แต่หากไม่สามารถจัดประชุมได้ สามารถใช้มติของคณะกรรมการกองทุนซึ่งต้องเป็นมติเอกฉันท์ จากนั้นนายจ้างหรือคณะกรรมการกองทุนแจ้งขอหยุดหรือเลื่อนส่งเงินเข้ากองทุนต่อ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นนายทะเบียน พร้อมเอกสารที่กำหนด ได้แก่ (1) หนังสือรับรองจากนายจ้างว่ามีปัญหาในการดำเนินกิจการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และมีปัญหาฐานะการเงินจริง พร้อมระบุว่าจะหยุดหรือเลื่อนส่งเงินถึงเมื่อใด ซึ่งต้องไม่เกินระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนดไว้ และ (2) รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนซึ่งต้องมีรายละเอียดในลักษณะเดียวกับหนังสือรับรองของนายจ้างด้วย

ร่วมฟันฝ่าสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกัน
 
ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 และเศรษฐกิจที่ยังคงมีแนวโน้มไม่ฟื้นตัว แต่ยังมีนายจ้างที่เพิ่งจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และที่ยังคงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างโดยไม่เลิกกอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นายจ้างยังคงเห็นความสำคัญของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันรองรับการเกษียณสำหรับลูกจ้าง ก.ล.ต. จึงขอเป็นกำลังใจให้นายจ้างทุกรายผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อการเกษียณในระยะยาว ก.ล.ต. จึงยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้เกิดการออมและการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทหลายนายจ้าง (pooled fund) โดยให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะชน และจัดส่งให้ ก.ล.ต. ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเปิดเผยบนเว็บไซต์ www.ThaiPVD.com เพื่อให้สมาชิก คณะกรรมการกองทุนและผู้สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้ลูกจ้างเข้าใกล้เป้าหมายการมีเงินออมรองรับการเกษียณอย่างเพียงพอ

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้พัฒนาช่องทางการให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเว็บไซต์ www.ThaiPVD.com ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและเครื่องมือสำคัญที่เป็นประโยชน์ เช่น อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ เครื่องมือคำนวณเงินที่ต้องใช้ในยามเกษียณ คู่มือการทำงานของคณะกรรมการกองทุน (toolkit) ตลอดจนเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

สุดท้ายขอฝากถึงเพื่อนสมาชิกที่จะเกษียณปีนี้ ให้ลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดดอกออกผลต่อไปโดยอาจคงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้เช่นเดิมหากยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ หรืออาจทยอยรับเงินออกเป็นงวด ๆ ตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินจริง ๆ เพื่อให้เงินที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโต หากเพื่อนสมาชิกนำเงินออกไปทั้งก้อนโดยไม่นำไปลงทุนให้งอกเงยต่อ เงินก้อนดังกล่าวจะด้อยค่าลงตามกาลเวลา เนื่องจากภาวะ ‘เงินเฟ้อ’ จากการที่ราคาสินค้าและบริการปรับเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งอาจส่งผลให้สมาชิกมีเงินไม่เพียงพอไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถแสดงความประสงค์การคงเงินหรือรับเงินเป็นงวดได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยควรดำเนินการล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ ก่อนถึงวันเกษียณอายุ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินในกองทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและเตรียมใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายใจ

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ก.ย. 2564 เวลา : 18:02:40
18-10-2021
เบรกกิ้งนิวส์
1. ราคาทองคำเช้านี้ (16 ต.ค.) ปรับลง 100 ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550 บาท

2. ดาวโจนส์ตปิดตลาดเมื่อคืนนี้ (15 ต.ค.) ปิดที่ 35,294.76 จุด เพิ่มขึ้น 382.20 จุด หรือ +1.09%

3. พยากรณ์อากาศวันนี้ (16 ต.ค.) กทม. มีฝน 80% อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

4. ค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 33.30 บาท/ดอลลาร์

5. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,638.34 จุด ลดลง -2.63 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย 84,751.65 ล้านบาท.

6. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า (15 ต.ค.) +0.65 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,642 จุด มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 46,917 ล้านบาท

7. ทิสโก้ สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.67 จุด ขายทำกำไร รอติดตามงบแบงก์ทยอยออก

8. ราคาทองคำเช้านี้ (15 ต.ค.) คงที่ ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750 บาท

9. หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ (15 ต.ค.) +6.38 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,647 จุด มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,352 ล้านบาท

10. MTS วิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำยังคงทรงตัวหลังปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 1,790 เหรียญขึ้นมา

11. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน ประจำวันที่ 15 ต.ค. ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม

12. พยากรณ์อากาศวันนี้ (15 ต.ค.) กทม. มีฝน 60% อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

13. ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้า (15 ต.ค.) ที่ 33.16 บาท/ดอลลาร์

14. ดาวโจนส์ ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (14 ต.ค.)ที่ระดับ 34,912.56 จุด

15. พรุ่งนี้ (15 ต.ค.) มีการขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซล ปรับเพิ่ม 0.60 บาท/ลิตร

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 18, 2021, 11:20 am