ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สวนดุสิตโพลชี้คนไทย'ทุกข์'จากการแตกสามัคคี ส่วนศก.ย่ำแย่ทำใจยอมรับได้


ความสุขและความทุกข์ของคนไทยเป็นปัจจัยสำคัญในสังคมปัจจุบันที่สะท้อนออกมาในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะชีวิต ความเป็นอยู่ที่ต้องผจญกับปัญหาต่างๆ และถ้ามีการแก้ปัญหาทั้งจากของคนไทยด้วยกันเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำข้อมูลนี้ไปสร้างสรรค์ความสุขและบรรเทาความทุกข์ให้กับสังคม “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน 2,328 คน ระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2555 

เมื่อถามถึง ความสุข – ความทุกข์ ที่ได้รับจากครอบครัว ณ วันนี้ คือ

ด้าน“ความสุข” ที่ได้รับจากครอบครัว  อันดับ 1 ความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นที่คนในครอบครัวมีให้กัน /เป็นห่วงเป็นใยเอื้ออาทรกัน 61.86%  อันดับ 2 การได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทำกิจกรรมร่วมกัน ทานข้าว ไปเที่ยว ทำบุญ ฯลฯ 28.24% อันดับ 3 มีหัวหน้าครอบครัวที่ดี ฐานะมั่นคง มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย  9.90%

“ความทุกข์” ที่ได้รับจากครอบครัว  อันดับ 1 การทะเลาะเบาะแว้ง ความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกัน ไม่พูดคุยกัน 43.03% อันดับ 2 มีปัญหาเรื่องการเงิน ยังคงมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก /คนในครอบครัวยังไม่สุขสบาย 30.33% และ อันดับ 3 ปัญหาในครอบครัว /คนในครอบครัวไม่สบาย มีปัญหาเรื่องสุขภาพ /ลูกไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน 26.64%

ความสุข – ความทุกข์ ที่ได้รับจากเพื่อนบ้าน /ชุมชน ณ วันนี้ ด้าน“ความสุข” ที่ได้รับจากเพื่อนบ้าน/ชุมชน อันดับ 1 การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่และปลอดภัย /มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ 47.16%อันดับ 2 มีเพื่อนบ้านที่ดี มีน้ำใจ แบ่งปันกัน /ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เมื่อไม่อยู่บ้าน 41.24%อันดับ 3 การพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 11.60%

ด้าน“ความทุกข์” ที่ได้รับจากเพื่อนบ้าน/ชุมชน  อันดับ 1 ความเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ /ส่งเสียงดังรบกวน ไม่รู้จักเกรงอกเกรงใจ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น 55.60%อันดับ 2 เจอเพื่อนบ้านไม่ดี ชอบใส่ร้าย นินทาว่ากล่าวให้เสียหาย  29.48%   อันดับ 3 สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่น่าอยู่ ไม่ปลอดภัย มีปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน  โจรขโมยชุกชุม 14.92%

ความสุข – ความทุกข์ ที่ได้รับจากที่ทำงาน /ที่เรียน ณ วันนี้ คือ ด้าน“ความสุข” ที่ได้รับจากที่ทำงาน /ที่เรียน อันดับ 1 ความมีน้ำใจ /การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   71.43%อันดับ 2 มีเพื่อนที่ดี /ได้พบปะสังสรรค์ พูดคุยกัน มีสังคมให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 16.71%อันดับ 3 ได้รับการยอมรับ คำชื่นชมจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน /ประสบความสำเร็จ 11.86%

ด้าน“ความทุกข์” ที่ได้รับจากที่ทำงาน /ที่เรียนอันดับ 1 ความไม่สามัคคี ทะเลาะเบาะแว้ง /อิจฉาริษยา ชิงดีชิงเด่น /ถูกนินทาว่าร้าย 61.25%อันดับ 2 งานหนัก เรียนหนัก ไม่มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัว 21.78%อันดับ 3 ไม่ได้รับความยุติธรรม  ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดนกลั่นแกล้ง 16.97%

ความสุข – ความทุกข์ ที่ได้รับจากภาพรวมของสังคมไทย ณ วันนี้ คือ ด้าน “ความสุข” ที่ได้รับจากภาพรวมของสังคมไทย อันดับ 1 การมีรอยยิ้มให้กัน /ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  41.83%อันดับ 2 ความรักใคร่สามัคคีของคนในสังคม /ไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรือแตกแยก 35.95%อันดับ 3 การเห็นคุณค่าของความเป็นไทย การรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป 22.22%

ด้าน“ความทุกข์” ที่ได้รับจากภาพรวมของสังคมไทย อันดับ 1 ความแตกแยก ขาดความสามัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่าย /การทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา 58.39%อันดับ 2 ความเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ ต่างคนต่างเอาตัวรอด โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
ค่าครองชีพสูง ของแพง /ภัยต่างๆในสังคม 21.92% อันดับ 3 การทุจริต คอรัปชั่น โกงกิน /ความไม่ซื่อสัตย์ของคนในสังคม 19.69%

วิธีการสร้างความสุข – วิธีแก้ความทุกข์ ของประชาชน ณ วันนี้ ด้าน“วิธีการสร้างความสุข” ของประชาชน อันดับ 1 การมองโลกในแง่ดี  คิดบวก  /คิดดี ทำดี 40.00%อันดับ 2 รู้จักแบ่งเวลาให้กับตัวเอง ทำในสิ่งที่ชอบหรือที่อยากทำ เช่น ไปเที่ยว ทานข้าว พักผ่อนอยู่บ้าน 31.60%อันดับ 3 การทำบุญ ใส่บาตร นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม /อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 17.53%อันดับ 4 ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมนั้นๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 10.87%

ด้าน“วิธีแก้ความทุกข์” ของประชาชน  อันดับ 1 ทำใจยอมรับ ตั้งสติ อย่าคิดมาก รู้จักปล่อยวาง 52.16% อันดับ 2 พึ่งธรรมะ หันหน้าเข้าวัด นึกถึงคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ ครูอาจารย์  26.23%อันดับ 3 ไม่อยู่คนเดียว /หาคนที่สามารถพูดคุย ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือได้ 16.36%อันดับ 4 รู้จักประมาณตน อยู่อย่างพอเพียง    5.25%
       
  


 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 พ.ค. 2555 เวลา : 13:42:16

04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 4:03 am