ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
"เครือข่ายแพทย์จุฬาฯ" ออกแถลงการณ์จี้312สส.-สว.ขอโทษปชช และลาออก


 

 

 

 

เครือข่ายแพทย์จุฬาฯ ปกป้องคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ว่า จากการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้เสียงข้างมากลงมติผ่านร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่แทนที่รัฐบาลจะยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และรับฟังเสียงของประชาชนที่แสดงการคัดค้านการกระทำดังกล่าว รัฐบาลกลับแสดงออกอย่างชัดแจ้งที่จะปฏิเสธคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยยินยอมให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับผลตามคำพิพากษา และยังแสดงการคัดค้านต่อต้านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญอันเท่ากับเป็นการใช้อำนาจบริหารเข้าแทรกแซงอำนาจตุลาการ
          
นอกจากนี้รัฐบาลยังบริหารบ้านเมืองโดยเจตนาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้องมากกว่าประเทศชาติอันเห็นได้จาก 1. กระทำและรู้เห็นเป็นใจให้เกิดรูปแบบเผด็จการเสียงข้างมากในสภาทำให้ระบอบประชาธิปไตยเสียหายอย่างร้ายแรง , 2. ทำลายระบบคุณธรรมของข้าราชการ โดยเน้นการสร้างระบบอุปถัมภ์ , 3. มีการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ของชาติ เช่น โครงการจำนำข้าว จนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบการเงินการคลังและเศรษฐกิจของชาติ
          
เครือข่ายแพทย์จุฬาฯปกป้องคุณธรรมซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ในการถ่ายทอด ปลูกฝัง และบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม แก่ศิษย์และเยาวชน จึงขอคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลและขอเรียกร้องด้งนี้

1. ให้รัฐบาลออกแถลงการณ์ขอโทษต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ล่วงละเมิดอำนาจศาล และยุติการกระทำในการใช้อำนาจทางบริหารแทรกแซงอำนาจตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งออกแถลงการณ์ขอโทษต่อประชาชนที่ได้ดำเนินการต่างๆ ที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย
 2. ให้นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก
3. ให้สมาชิกรัฐสภาผู้ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ 312 คน ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อประชาชนและลาออก

ทั้งนี้  เครือข่ายแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จุฬาฯปกป้องคุณธรรม  ใคร่ขอวิงวอนให้ข้าราชการ ทหาร และตำรวจ โปรดใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์และเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยที่แท้จริง ตามคำสั่งของรัฐบาลที่ปัจจุบันหมดความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
       

LastUpdate 29/11/2556 15:25:05 โดย : Admin

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 2:39 pm