ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รร.-มหาวิทยาลัยปิดการเรียน


 

 

 กรุงเทพมหานครรายงานมีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร15เขต 65 โรงเรียน และอาจมีการประกาศปิดเพิ่มหากมีการขยายการชุมนุม

สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 9 ธันวาคม จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียคอนแวนต์ โรงเรียนราชินี โรงเรียนราชินีบน และโรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา

ด้านมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่ประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 9ธันวาคม 2556 อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ในต่างจังหวัด มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนมหาวิทยาลัยที่เปิดเรียนตามปกติ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 


LastUpdate 09/12/2556 09:48:59 โดย : Admin

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 7:11 pm