ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คสช.เห็นชอบร่างรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 2558วงเงิน 2.575 ล้านลบ.


นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) เห็นชอบร่างรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กรอบวงเงิน 2.575 ล้านล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 หมื่นล้านบาท เป็นงบขาดดุล วงเงิน 2.5 แสนล้านบาท โดยโครงสร้างรายจ่ายประจำอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 78.7 ส่วนรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังตั้งไว้4.1หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เน้นในเรื่องของการพิจารณาความพร้อมรายจ่ายลงทุนที่สามารถจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 1 ในปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งพิจารณาแหล่งเงินอื่น ๆ ซึ่งนโยบายของ คสช.จะเน้นให้จัดสรรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้พร้อมให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ 14 แผนงาน โดยเพิ่มด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมด้วย จากนั้นให้สำนักงบประมาณไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอกลับเข้าสู่ที่ประชุม คสช.ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้ทันตามแผนปฏิทินจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ตามที่วางไว้
          
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในเบื้องต้น ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4 .98แสนล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 รองลงมา คืองบกลาง 3.72 แสนล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.5 , กระทรวงมหาดไทย ได้รับการจัดสรร 3.41 แสนล้านบาท  หรือร้อยละ 13.3 , กระทรวงกลาโหม 1.9 แสนล้านบาท และกระทรวงการคลัง 1.8 แสนล้านบาท

หลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ การประชุม คสช.ชุดใหญ่อีกครั้งเพื่อรับการอนุมัติในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ก.ค. 2557 เวลา : 18:26:50

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 2:57 am