ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คปภ.จับมือ ธ.ก.ส.ขยายองค์ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย


 


คปภ.ร่วมมือกับ ธ.ก.ส.สร้างองค์ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่พนักงาน เกษตรกร องค์กรภาคการเกษตร และประชาชนทั่วไป รองรับโครงการประกันภัยพืชผลที่จะเสนอรัฐบาลผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ
 

วันนี้  (9  มีนาคม  2559) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ถนนรัชดาภิเษกได้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ระหว่างสำนักงาน คปภ. โดยมีดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และ ธ.ก.ส. โดยมีนายลักษณ์  วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส.เป็นลงนามการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คปภ. ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมความรู้และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองด้านการประกันภัย และ ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  มีวัตถุประสงค์ร่วมมือกัน เพื่อให้พนักงานของทั้งสองหน่วยงาน  สร้างองค์ความรู้  ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองประกันภัย นำไปเผยแพร่สู่เกษตรกร  ลูกค้าธนาคาร องค์กรภาคการเกษตร และประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว โดยใช้ระบบประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของครัวเรือนในภาคชนบท  และขับเคลื่อนโครงการประกันภัยพืชผลซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคงยั่งยืน

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า “การร่วมมือขับเคลื่อนภารกิจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในครั้งนี้  จะทำให้พนักงานของทั้งสองหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทำงานร่วมกัน โดยส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงิน การประกันภัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้กับเกษตรกร  ลูกค้า ธ.ก.ส.  ประชาชนทั่วไปและองค์กรภาคการเกษตร เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันการเงินชุมชน  สหกรณ์การเกษตร  สามารถกระจายองค์ความรู้ด้านการป้องกันความเสี่ยงด้านการผลิตของเกษตรกร รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีในระบบประกันภัย โดยให้สามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยอย่างทั่วถึง และใช้เป็นช่องทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการประกันภัยให้แก่ชุมชน และครัวเรือนในภาคชนบท”


สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  92,064 ราย  พื้นที่ 1,512,072.25 ไร่ คุ้มครองภัย 7 ประเภท คือ น้ำท่วม หรือฝนตกหนัก ฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือไต้ฝุ่น อากาศหนาว ลูกเห็บ ไฟไหม้ ศัตรูพืชและโรคระบาด และสำหรับปีการผลิต 2559 มีเป้าหมายจะขยายพื้นที่ประกันภัยข้าวนาปีเพิ่มขึ้นเป็น 3,000,000  ไร่ โดยร่วมมือกับ คปภ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 มี.ค. 2559 เวลา : 10:30:28

03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 7:47 am