ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. จับมือกรมการปกครอง เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์


 


(22 มี.ค. 59) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ONLINE) ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง และการใช้ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรุงเทพมหานครและลงนามในข้อตกลงว่า ด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนกลางมาใช้ในภารกิจด้านการบริการของประชาชนของกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
 
 

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบฐานข้อมูลทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 


จากการร่วมมือในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการปกครอง ให้เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลการทะเบียนมาใช้กับ 6 หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการคลัง สำนักพัฒนาสังคม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักผังเมือง ซึ่งจะเป็นอีกก้าวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในการเพิ่มศักยภาพการบริการประชาชน ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ให้ความร่วมมือกับกรมการปกครองในการนำข้อมูลแผนที่เชิงรหัส มาตราส่วน 1:4000 ในรูปแบบสื่อดิจิตอล ให้สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริการประชาชนเช่นเดียวกัน

นายชำนาญวิทย์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการเชื่อมโยงข้อมูลด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนโดยได้ดำเนินการพัฒนาระบบมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว และกรมการปกครองได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วจำนวน 126 หน่วยงาน เพื่อเป็นการลดภาระของประชาชนในการถ่ายเอกสารเมื่อติดต่อราชการและมีการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนบัตร โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถอ่านข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยโปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งจะมีข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกัน 

โดยกรมการปกครองจะมีหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีการอ่านและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงมีบันทึกการเข้าดูของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจะไม่มีการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลนำข้อมูลไปใช้ในทางอื่น ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการขยายการดำเนินการลักษณะเดียวกันนี้ โดยกรมการปกครองยินดีจะเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ซึ่งหากหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลด้วยระบบดิจิตอลก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพิ่มความสะดวก ลดค่าภาระใช้จ่ายของประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มี.ค. 2559 เวลา : 17:04:48

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 10:32 am