ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.กำชับจังหวัดเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.จี้ให้เสร็จใน30มิ.ย.นี้


 


มหาดไทยกำชับทุกจังหวัดเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

วันนี้ (20เม.ย.59) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเงินสะสมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10มีนาคม 2559 และได้กำชับให้ทุกจังหวัดกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินสะสมให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและวินัยทางการเงินการคลังโดยเคร่งครัด

 
 
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่ต้องการนำเงินสะสมไปใช้จ่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค การลงทุนในท้องถิ่น เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม และกำชับให้ทุกจังหวัด เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 


โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สภาท้องถิ่นอนุมัติ แล้วดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่นำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่นตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30มิถุนายน 2559 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด โดยให้ทำได้เฉพาะโครงการหรือกิจการ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดขึ้นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนให้ความสำคัญในด้านต่างๆ
 
 
เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำด้านการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาล เป็นต้น หรือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล เช่น การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่าง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ โครงการหรือกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยให้เป็นไปตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ให้ระมัดระวังไม่นำเงินสะสมไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามหรือโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง เช่น การก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เป็นต้น

ในส่วนของการกำกับติดตามการดำเนินงานนั้นจะใช้กลไกของท้องถิ่นจังหวัดให้ไปชี้แจงทำความเข้าใจให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้อย่างถูกต้อง และดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้ความสำคัญในการรายงานผลในเรื่องดังกล่าวด้วย
 
 
โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อได้มีการอนุมัติแล้วให้กระทรวงมหาดไทยทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย.
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 เม.ย. 2559 เวลา : 12:05:30

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 11:36 am