ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คปภ.นำซีอีโอถกทางออกธุรกิจประกันภัยไทยครั้งแรก


 


วันนี้( 13 พฤษภาคม 2559) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดเวทีการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2559 (CEO Insurance Forum 2016) เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันภัย ระหว่าง คณะกรรมการ คปภ. ผู้บริหารสำนักงาน คปภ.และผู้บริหารภาคธุรกิจประกันภัยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทยก้าวนำเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาการ ประกันภัยฉบับที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธุรกิจประกันภัยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ” ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติกล่าวรายงาน  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คปภ. และในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบประกันภัยในระยะ 5 ปี ตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ
 
 

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมประกันภัยตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยกันระดมสมองหาทางออกร่วมกันในประเด็นร่วมสมัยด้านการประกันภัยครบทุกมิติ ซึ่งเป็นการมองปัญหาจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ต่างๆจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
 
 
โดย High light นอกจากปาฐกถาพิเศษของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและบรรยายพิเศษของ ดร.ธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในบทวิเคราะห์แบบเจาะลึกด้านประกันภัยแล้ว ยังมี High light ที่น่าสนใจในการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มกำหนดหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
 
โดยกลุ่มที่ 1 เป็นหัวข้อ “การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบพัฒนาการล่าสุดของข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกันชีวิต และกฎหมายประกันวินาศภัย รวมทั้งจะได้มีโอกาสอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะเปิดกว้างรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ สำหรับกลุ่มที่ 2 เป็นหัวข้อ “การผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย” ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 แต่จะมีแนวทางการขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดความพอดีและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้เป็นเรื่องที่จะมีการถกแถลงกันเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด
 

ถัดมาเป็นหัวข้อของกลุ่มที่ 3 คือ “การบริหารจัดการต้นทุนและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจประกันภัย” ซึ่งเป็นประเด็นร่วมสมัยที่นับวันจะทวีความสำคัญอย่างยิ่งในเศรษฐกิจยุคดิจิตอลและในยุคที่การแข่งขันข้ามพรมแดนทวีความเข้มข้น โดยการที่อุตสาหกรรมประกันภัยจะอยู่รอดได้จะต้องสามารถบริหารจัดการต้นทุนลดค่าใช้จ่ายด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งหากบริษัทประกันภัยไม่สามารถปรับตัวได้ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันเสนอแนะในการพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์ในด้านนี้

สำหรับกลุ่มที่ 4 ซึ่งแม้เป็นกลุ่มสุดท้ายแต่หัวข้อที่กำหนดมีความเข้มข้นเป็นอย่างยิ่ง คือ เรื่อง”การกำกับพฤติกรรมทางการตลาดและคุ้มครองสิทธิประโยชน์” ซึ่งหากกำกับดูแลไม่ดี หรือบริหารจัดการไม่ดีพอก็ย่อมกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อระบบประกันภัยของไทยจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการยกระดับมาตรฐานในการกำกับช่องทางการจำหน่ายและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคเต็มรูปแบบและครบวงจรตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการ

“เวที CEO Insurance Forum 2016 ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนแผนประกันภัยฉบับที่ 3 ในระยะ 5 ปี ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบประกันภัยมีความมั่นคงเติบโต มีส่วนช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 พ.ค. 2559 เวลา : 14:16:27

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 12:44 pm