ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.เกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก


 


กระทรวงเกษตรฯ เปิดงานวันดื่มนมโลก ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “โคนมอาชีพพระราชทาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เผยอัตราดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าอาเซียนและโลก 4-7 เท่า พร้อมกระตุ้นให้คนไทยทุกเพศทุกวัยหันมาดื่มนมมากขึ้น

          
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ของประเทศไทยในปี 2559 ภายใต้แนวคิด “โคนมอาชีพพระราชทาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ว่า ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น  “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)” เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน  โดยปัจจุบันกว่า 40 ประเทศทั่วโลกได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณประโยชน์จากน้ำนม ที่มีผลต่อการพัฒนาของประชากรทุกเพศทุกวัย
 

            
จากผลสำรวจล่าสุดพบคนไทยดื่มนมน้อยมาก  เฉลี่ยคนละประมาณ 15 ลิตรต่อปี ในขณะที่อาเซียนเฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตรต่อปี หรือกล่าวได้ว่าอัตราดื่มนมคนไทยยังต่ำกว่าอาเซียนและโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตรเท่านั้น  ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดงานวันดื่มนมโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคนม เพื่อเพิ่มพลานามัยและความแข็งแรงของร่างกายของเด็กไทย

          
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และกลุ่มอุตสาหกรรมนมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีนโยบายเกี่ยวกับโครงการนมโรงเรียน ที่เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพน้ำนมดิบที่ดี และความโปร่งใส เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมคุณภาพดีอย่างทั่วถึง รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืน มีการอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ภายใต้การปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้านการปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์นมของไทยในตลาดอาเซียน รวมทั้งแก้ปัญหาผลผลิตน้ำนมดิบขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

            
นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานวันดื่มนมโลก ของประเทศไทยในปี 2559 ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานภายใต้แนวคิด “โคนมอาชีพพระราชทาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ผู้แทน เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้แทนส่วนราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป  โดยรูปแบบการจัดงาน เป็นการนำเสนอความรู้และแสดงผลิตภัณฑ์นมใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภคได้เข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องในการดื่มนม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาดื่มนมให้มากขึ้นกว่าที่ดื่มอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเน้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การออกบูธของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม ร่วมสนุกกับการเล่มเกมส์ และความบันเทิงบนเวที เป็นต้น.
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:30:17

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 11:05 pm