ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สั่งปรับปรุงระเบียบ-กม.หวังลดความสูญเสียที่เกิดจากยานพาหนะ เครื่องเล่นของเด็ก


 


นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย.59 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมผู้บริหารกระทรวงและกล่าวถึงความห่วงใยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยในบริการสาธารณะต่าง ๆ เกี่ยวกับยานพาหนะในการเดินทาง ซึ่งกรณีนี้ ดังจะเห็นได้จากการเกิดอุบัติเหตุรถรับจ้างรับส่งนักเรียนถึง 17 ครั้ง ในปี 2558 และในปี 2559 (ม.ค.-พ.ค.) เกิดมาแล้ว 7 ครั้ง ตลอดจนมีอุบัติเหตุจากเครื่องเล่นต่างๆ บ่อยครั้งด้วย 
 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประสานและเร่งรัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดมาตรการเพื่อลดการประสบอันตรายโดยเร็วโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูฝน ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณะต่างๆ มากกว่าช่วงปกติ สำหรับการดำเนินการในรูปแบบ Safe work Thailand ที่ร่วมกัน 5 กระทรวง 9 กรมขอให้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วพร้อมกันด้วย  อีกทั้งกำชับให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งรัดกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะให้ได้มาตรฐานโดยเร็ว เพื่อให้การโดยสารสาธารณะมีความสะดวก ปลอดภัย ผู้เดินทาง เกิดความมั่นใจ โดยกระทรวงฯ จะต้องควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านทั้งคนขับ และอุปกรณ์ควบคู่กัน

นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้พิจารณาปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามหลักสากล เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับยานพาหนะ และเครื่องเล่นของเด็ก ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้ปกครองของนักเรียน และความปลอดภัยของตัวนักเรียนด้วย โดยให้ใช้กลไก “ประชารัฐ” ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับ และประการสำคัญที่สุดคือการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมใจป้องกันในทุกระดับตั้งแต่เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องให้ถือเป็นส่วนหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เพื่อสร้างมิติในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทั่วถึงด้วย

บันทึกโดย : วันที่ : 02 มิ.ย. 2559 เวลา : 08:05:58

29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 1:58 pm