ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารบจ.


 


ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความเห็นการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) ในหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในเอกสารแนบแบบ 56-1 โดยให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการหรือองค์กรอื่น และให้ระบุตำแหน่งหรืออาชีพหลักด้วย (ถ้ามี) เพิ่มจากปัจจุบันที่กำหนดให้เปิดเผยเฉพาะกรณีที่กรรมการและผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือกรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทพี่น้องของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลการอุทิศเวลาต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และยังช่วยบ่งชี้ถึงการดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่นที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของต่างประเทศ

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง e-mail  corgov@sec.or.th จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 

บันทึกโดย : วันที่ : 10 มิ.ย. 2559 เวลา : 13:56:43

07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 4:18 pm