ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. จัดระบบสื่อสารระดมทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือปชช.ช่วงหน้าฝน


 


นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการดูแลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีมีพายุหรือกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามาภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการระบายน้ำ ให้ศูนย์วิทยุระบายน้ำรายงานสภาพอากาศและสภาพฝนให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานทราบทางการสื่อสารวิทยุสื่อสารข่ายหลัก วิทยุสื่อสารระบบทรั้งค์ ไลน์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์ทันที
 

สำนักเทศกิจ ให้ศูนย์วิทยุอัมรินทร์แจ้งศูนย์เสาวภา ศูนย์อ่อนนุช ศูนย์เพชรเกษม ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กทม.(1555) และผู้ปฏิบัติงานทราบทางวิทยุสื่อสาร ระบบ SMS ระบบไลน์ศูนย์อัมรินทร์ ระบบไลน์กลุ่มผู้บริหารกทม./ผอ.เขต และระบบไลน์กลุ่มผช.ผอ.เขต/หนฝ.เทศกิจ ให้ศูนย์วิทยุเสาวภา ศูนย์อ่อนนุช ศูนย์เพชรเกษม แจ้งสภาพอากาศและสภาพฝนให้ศูนย์วิทยุประจำสำนักงานเขตทราบทันที พร้อมทั้งจัดรถสายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้นไม้ล้ม ช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวก โดยให้ออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อได้รับรายงานสภาพอากาศว่ามีกลุ่มฝน และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้แก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งติดตามและประสานงานกับสำนักงานเขตที่มีปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้นไม้ล้มเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหน่วยช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรทั้งในถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย เป็นต้น โดยให้ออกปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับรายงานสภาวะทางอากาศว่ามีกลุ่มฝน และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธาและสำนักงานเขตตามที่ร้องขอ รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมในการสงเคราะห์และให้การช่วยเหลือประชาชน เช่น ถุงยังชีพ เป็นต้น  สำนักการจราจรและขนส่ง เมื่อได้รับทราบข้อมูลสภาพอากาศและสภาพฝนให้นำข้อมูลดังกล่าวขึ้นป้ายจราจรอัจฉริยะเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทุกครั้ง
 

สำนักการโยธา จัดหน่วยช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรทั้งในถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย เป็นต้น โดยให้ออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อได้รับรายงานสภาวะทางอากาศว่ามีกลุ่มฝน และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดหน่วยซ่อมแซมเร่งด่วน (หน่วย BEST) แก้ไขปัญหาถนนชำรุดให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตตามที่ร้องขอ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง จัดหน่วยซ่อมเครื่องยนต์เคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนในจุดที่น้ำท่วมโดยประสานกับสำนักงานเขต พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรให้กับสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตตามที่ร้องขอ

 
กองประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สภาพอากาศ สภาพการจราจร การเดินทาง สร้างความเข้าใจประชาชนถึงภารกิจ หน้าที่ แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการช่วยเหลือประชาชนผ่านสื่อมวลชน อาทิ สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กระตุ้นจิตสำนึกของประชาฃนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อาทิ การทิ้งขยะให้ถูกที่ ช่วยกันกำจัดขยะ วัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล เป็นต้น กองกลาง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร (1555) เมื่อได้รับทราบข้อมูลสภาพอากาศและสภาพฝนให้เตรียมข้อมูลรายละเอียดจุดน้ำท่วมขัง ต้นไม้ล้มจุดที่มีปัญหาการจราจร ฯลฯ สำหรับชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันที
 

สำนักงานเขต เมื่อศูนย์วิทยุสำนักงานเขตได้รับแจ้งสภาพอากาศ สภาพฝน จากศูนย์วิทยุเสาวภา หรือศูนย์อ่อนนุชหรือศูนย์เพชรเกษมแล้วแต่กรณี ให้รายงานผู้อำนวยการเขตทราบทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อได้รับรายงานสภาพอากาศว่ามีกลุ่มฝนและให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย ในขณะเดียวกันให้แจ้งสัญญาณของผู้ปฏิบัติงานและผลการดำเนินการให้สำนักเทศกิจทราบทุกระยะ นอกจากนี้ ให้ผู้อำนวยการเขตติดตามข้อมูล ข่าวสาร รายงานสภาพอากาศจากศูนย์วิทยุระบายน้ำ ศูนย์อัมรินทร์ จะต้องใช้เครื่องวิทยุสื่อสารระบบทรั้งค์ในการติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้เปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อการสั่งการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบผ่านโทรศัพท์พกพาซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้(สมาร์ทโฟน) ไปยังกองประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลและภาพให้กับสื่อมวลชนต่อไป 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 มิ.ย. 2559 เวลา : 17:05:51

14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 7:09 pm