ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมพัฒน์ฯ เปิดติวเข้มให้นักธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ฟรี!!


 


กรมพัฒน์ฯ เปิดติวเข้มให้นักธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ฟรี!!!เน้นคุณภาพคับแก้ว พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เปิดติวเข้มฟรี!!! ให้ผู้บริหาร และผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สินด้วยหลักสูตรเข้มข้นนาน 5 วันในหัวข้อ “สร้างมืออาชีพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน” เพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน  และมีเครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพธุรกิจด้วยตนเองในวันที่ 15-16, 22-23 และ 29 มิถุนายน  2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 
 
 
นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน เป็นสาขาบริการธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใน 12 สาขา ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ซึ่งหลังจากเปิด AEC อย่างเต็มรูปแบบเกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยมีมากขึ้น  จากตัวเลขสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดและบ้านจัดสรรมีจำนวน 10,953 รายทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000,000 ยูนิต  ทำให้สภาพของอาคารชุดและบ้านจัดสรรแต่ละแห่งกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมักเกิดปัญหาความขัดแย้ง และมีข้อร้องเรียนจากลูกบ้านอยู่เสมอ  จำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการชุมชนที่ดี แต่ในขณะที่มีธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่ประกอบกิจการด้านบริหารชุมชนอยู่เพียง 800 ราย  ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของธุรกิจอาคารชุดและบ้านจัดสรร ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขและลดปัญหาความขัดแย้ง
 
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จึงจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการภายใต้ข้อตกลง AFAS เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรของธุรกิจบริหารทรัพย์สิน นิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพย์สินมาให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมาย  บัญชี  การเงิน การประกันภัย  วิศวกรรม  จริยธรรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีความพร้อม และเป็นรากฐานในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแก้ไขจุดอ่อนของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพของแต่ละชุมชน และที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนมากขึ้น โดยถือเอาความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาศักยภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจที่กรมฯ กำหนด  เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มิ.ย. 2559 เวลา : 14:30:34

14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 6:47 pm