ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.สั่งการผู้ว่าฯสนับสนุนแคมเปญท่องเที่ยววิถีไทย


 

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ กระจายความเจริญเติบโตและรายได้ไปสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน โดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบสานต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการในพื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สร้างความพึงพอใจและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกจังหวัด บูรณาการงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 


เร่งปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของสถานที่สาธารณะ หากมีสภาพเสื่อมโทรมให้เร่งปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว กำหนดแผนการดำเนินงานรองรับทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

สำหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ท่องเที่ยวติดทะเล ให้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบบริเวณชายหาด จัดทำหอสังเกตการณ์ การ์ดชายหาด อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยมีเป้าหมายให้ครบทุกพื้นที่ภายในปี 2559 ด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ให้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและชายหาด นำสินค้ามาจำหน่ายที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้มีความทั่วถึงทุกสาขาอาชีพ ควบคุมกำกับสินค้าและบริการไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับสินค้าวิถีไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ใช้กลไกที่มีในพื้นที่ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีอาชีพ มีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

บันทึกโดย : วันที่ : 25 มิ.ย. 2559 เวลา : 18:15:51

07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 9:49 am