ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม. เห็นชอบ'วิตถวัลย์ สุนทรขจิต' รองเลขาฯป.ป.ส. นั่งที่ปรึกษาป.ป.ส.


 


พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)่เมื่อ 28 มิ.ย. ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ที่ประชุมฯ อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
         
ครม.ยังได้เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จำนวน 7 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบ วาระสี่ปี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการ 2. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารเศรษฐกิจการเกษตร 3. นายสันติ บุญประดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4. นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงิน 6. นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจ 7. นายรัต ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
 
ครม.อนุมัติให้แก้ไขที่มาของการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ ผังเมืองที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ในส่วนของกรรมการผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง จาก “4. นายสมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์ ผู้แทนสภาสถาปนิก” เป็น “4. นายสมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง” ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:50:09

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 4:52 am