ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
14 - 15 ก.ค. 59 นี้ การยางฯ จัดงานครบรอบ '1 ปี สรรสร้างความเป็นหนึ่งยางพาราไทย'


 


การยางฯ จัดงานครบรอบ 1 ปี โชว์ผลงานวิจัยต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมชมนิทรรศการ                  ยางพาราทั้งระบบ ครบวงจร และช้อปผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าของดีจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ         ในวันที่ 14 - 15 ก.ค. 59 นี้ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทย วางบทบาทให้เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของ      ทั้งประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร   ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรวมถึงการให้ความสำคัญ               ด้านการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับยางพารา โดยจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนางานวิจัย งานบริการ งานอุตสาหกรรม และงานด้านการตลาดควบคู่กันไปเพื่อยกระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
 

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กยท. ได้เร่งดำเนินภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง     ทั้งด้านการส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการยางตามภารกิจขององค์กร ดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจร เช่น โครงการควบคุมปริมาณ    การผลิต ลดต้นทุนการผลิต โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตฯ ซึ่งดำเนินงานควบคู่ไปกับการการดำเนินงาน      ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง โครงการเร่งด่วนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางรายย่อย อาทิ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
 
 

กยท. เตรียมจัดงานวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด “1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย” ระหว่างวันที่        14-15 กรกฎาคม 2559 ณ การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจขององค์กร จากผลงานในรอบ 1 ปีของ กยท. ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี  กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร  ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา และประการสำคัญ คือ เป็นการเปิดโอกาสในการหาช่องทางการตลาดภายในประเทศให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

          
“กิจกรรมภายในงานล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการความหลอมรวมภายในองค์กรและความร่วมมือจากสถาบันเกษตรกรที่ร่วมบูรณาการแสดงศักยภาพจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบกิจการยางภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ เพื่อหาโอกาสในการสร้างทางเลือกแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง       และเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ต่อไป” ผู้ว่าการ การยางฯ กล่าวทิ้งท้าย

 นายเชาว์  ทรงอาวุธ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวถึงกิจกรรมไฮไลท์ในงานสถาปนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง        และปลายทาง ตลอดระยะเวลา 1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ให้ยางพาราไทย ในส่วนของเวทีสัมมนาวิชาการด้านยางพารา จะมีการนำเสนอผลงานวิจัย กยท. จากต้นทางสู่ปลายทาง ได้แก่ คำแนะนำพันธุ์ยางปี 2559 ปุ๋ยกับยางพาราการพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันเข้าสู่มาตรฐาน GMP และ ผลงานวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่สร้างมูลค่าเพิ่ม            และในเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ฝ่าวิกฤติยางพาราไทย ทางเลือก ทางรอดของชาวสวนยาง” ซึ่งจะมีผู้แทนทั้ง       3 ภาคส่วน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 14 กรกฎาคม นี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในส่วนของนิทรรศการการสาธิต การยางแห่งประเทศไทย ได้คัดสรรผลงานจากทั่วประเทศมาไว้ในงาน ได้แก่นิทรรศการยางพาราอย่างครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ อาทิ  การทำหมอนยางพาราจากเขตภาคเหนือ การผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง STR 20 ยางปูพื้นบ่อน้ำจากเขตภาคกลาง   และตะวันออก การสาธิตทำถุงมือยางจากเขตภาคใต้ตอนบน นิทรรศการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติจากภาคใต้ตอนกลาง  การนำเสนอการทำลูกบอลยาง ครีมหน้าด้งจากเขตภาคใต้ตอนล่าง และในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดแสดงผลงานการแปรรูปยางเครป เป็นต้น
 
พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและชื่นชมพระราชกรณียกิจของในหลวง  และราชินีต่อการพัฒนายางพาราไทย พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบด้วย จะจัดแสดงทั้ง 2 วันจัดงาน
 
นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นของดีทั้ง 7 เขตของการยางแห่งประเทศ อาทิ       หมอนยาง สัปปะรดภูแล ครีมมะขาม เสื้อผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์ และร้อยเอ็ด กระเทียมแช่น้ำผึ้ง และอาหารทะเลจากระยอง ไข่น้ำแร่ เงาะบ้านนาสาร รังนก โรตีกรอบ จากภาคใต้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรายได้จากอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

 และที่สำคัญ ในวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีในการสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย จะมีพิธีการเปิดป้ายขององค์กรอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งรางวัลเหล่านี้ จะเป็นการรับประกันศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไม่เพียงเท่านี้ เวทีนี้ การยางแห่งประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับลูกหลานชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุน              มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 81 คน และโรงเรียนองค์การสวนยาง 3 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   390,000 บาท

งานสถาปนาในครั้งนี้ เน้นให้ความรู้ ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการหารายได้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาความรู้ และก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

LastUpdate 11/07/2559 11:24:23 โดย : Admin

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 4:22 pm