ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พณ.เผยยอดจดทะเบียนบริษัทจัดตั้งใหม่ครึ่งปีแรก31,792 ราย เพิ่ม235รายเทียบปีก่อน


 

 

 


นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมิถุนายน 2559 และครึ่งปีแรก 2559   (ม.ค. - มิ.ย.)โดยในเดือนมิถุนายน 2559  มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,916 ราย เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,366 ราย โดยเพิ่มขึ้น          1,550 ราย  คิดเป็น 36% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกในเดือนมิถุนายน 2559 มีจำนวน 1,392 ราย เพิ่มขึ้น      421 ราย คิดเป็น 43% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุด คือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 139 ราย คิดเป็น 10% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลิกเนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ
มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนมิถุนายน 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 17,802 ล้านบาท ลดลงจำนวน 971 ล้านบาท คิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 18,773 ล้านบาท แต่มี    มูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 5,897 ล้านบาท คิดเป็น 50% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 11,905 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 692 ราย   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 302 ราย ธุรกิจขายส่งเครื่องจักร จำนวน 167 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน  138 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 137 ราย
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น 1,327,813 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.16 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน      635,024 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.64 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 455,158 ราย บริษัทมหาชนจำกัด1,140 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 178,726 ราย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมของการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในช่วง  ครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีจำนวน 31,792 ราย เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)                 ซึ่งมีจำนวน 31,557 ราย เพิ่มขึ้น 235 ราย คิดเป็น 1% โดยการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทในเดือน มิ.ย.2559 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน มีปัจจัยสนับสนุนจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     ได้เริ่มเปิดให้บริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ประเภทนิติบุคคลเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธุรกิจสามารถนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ สินค้าคงคลัง           และทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและ    เป็นการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ประกอบกับกรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจ สามารถเปลี่ยนมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยให้มีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 (ก.ค.-ธ.ค.)
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ค. 2559 เวลา : 11:49:05

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 11:39 pm