ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.เกษตรฯขออนุมัติงบช่วยชาวนา 4 พันกว่าล้าน ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม


 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติงบ อัดช่วยชาวนา 4 พันกว่าล้าน เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณ โดยในส่วนของงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้สำนักงบประมาณดำเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จำนวน 5 โครงการ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 
ซึ่งโครงการดังกล่าว ต้องขอสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2559 วงเงินรวม 4,911.34 ล้านบาท โดยดำเนินการ 5โครงการ คือ
 
1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ 2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า และ 5) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ซึ่งในโครงการที่ 1 – 4 ได้แก่การปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) ไปเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ และปลูกหญ้า มีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 30,000 ราย รวมกลุ่ม 3,000 กลุ่ม ปรับเปลี่ยนในพื้นที่ 150,000 ไร่ วงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จำนวน 10,686 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี ดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยให้ ร้อยละ 3

 
พลเอก ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้ง 5 โครงการนั้น มีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้ 1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5,000 ราย ในพื้นที่ 25,000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 65 2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 24,000 ราย ในพื้นที่ 120,000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 9,000 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 65 

3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 500 ราย ในพื้นที่ 2,500 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 116 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 64  4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนาหญ้า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 500 ราย ในพื้นที่ 2,5000 ไร่ วงเงินกู้ จำนวน 70 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 59 – 30 ก.ย. 62 และ        
 
5) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 84,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 420,000 ไร่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ซึ่งจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ อาทิ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ สร้างระบบน้ำ และปัจจัยการผลิต วงเงิน 2,610.10 ล้านบาท มีระยะเวลา ส.ค. – ก.ย. 60 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งเสนอเข้า ครม. ให้ทันภายในสัปดาห์หน้า
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ส.ค. 2559 เวลา : 14:05:18

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 12:43 am