ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งให้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Qสร้างความเชื่อมั่น


 


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าสร้างมาตรฐานคุณภาพบริการด้วยรถโดยสารประจำทาง ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งให้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน Q เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ส่งเสริมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ยกระดับผู้ประกอบการขนส่งสู่มาตรฐานสากล

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับ        การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้วยรถโดยสารประจำทาง โดยได้กำหนด “มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง หรือมาตรฐาน Q” เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งมีแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ยกระดับการให้บริการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานสากล โดยกรมการขนส่งทางบกจะให้การรับรองแก่ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านบริการ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์รูปตัว Q ติดประจำรถ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการเลือกใช้บริการของประชาชน
 
รวมถึงเป็นเครื่องมือและสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้วจำนวน 3 ราย รวม 17 เส้นทาง ประกอบด้วย บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด จำนวน 4 เส้นทาง, บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด จำนวน 7 เส้นทาง และบริษัท เทพสมบัติ จำกัด จำนวน 6 เส้นทาง ซึ่งยังถือว่ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางทั้งหมดในประเทศไทย กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดให้มี        การสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางสู่มาตรฐาน Q Mark” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน Q ของรถโดยสารประจำทาง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับจากการได้รับการรับรองมาตรฐานฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการขนส่งและผู้ตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อกำหนดหรือแนวทางในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพรถโดยสารประจำทางร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ แล้ว กรมการขนส่งทางบกจะมอบใบรับรองมาตรฐานฯ ให้มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะมีการตรวจติดตามอย่างน้อยปีละครั้ง หลังจากได้รับใบรับรองมาตรฐานฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งยังคงมีคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการที่มีคุณภาพ และรักษาคุณภาพการให้บริการได้ต่อไป  ซึ่งการได้รับใบรับรองมาตรฐานฯ นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทำให้ได้รับสิทธิพิเศษ เช่น นำเสนอเป็นคุณสมบัติประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งประจำทางในเส้นทางใหม่ และการตรวจสภาพรถปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะโดยรวม โดยผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจและมีความพร้อม สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสาร สำนักงานการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร.02-271-8503 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด          ทั่วประเทศ
 
 
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 ส.ค. 2559 เวลา : 14:48:57

29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 2:14 pm