ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสอ. เดินเครื่อง SMEs ชิ้นส่วนยานยนต์ บูรณาการความช่วยเหลือครอบคลุม


 


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โชว์กิจกรรมบูรณาการส่งเสริม SMEs ใน 4 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม

ดร.พสุ โลหารชุน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ผ่านโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การเพิ่มผลิตภาพ โดยการวินิจฉัยปัญหาของสถานประกอบการ ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางอุตสาหการ การจัดการผลิต และการวิเคราะห์ทางสถิติ 2. การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ อาทิ ISO 9001: 2015  3.การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ (Retrofit and Automation) 4.การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการสูญเปล่า ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 
 

ดร.พสุ กล่าวต่อว่า นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ในปี 2559 กสอ. ยังมีโครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ หลากหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) ชิ้นส่วนยานยนต์  โครงการส่งเสริมการใช้โปรแกรม CAD/CAM/CAE ในสถานประกอบการ โครงการเตรียมบุคลากรด้านการทดสอบ การทำวิจัยและการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อป้อนศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต เป็นต้น โดยโครงการทั้งหมดจะสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนตร์ได้ไม่ต่ำกว่า 300 แห่ง   

 
ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับต้น ๆ ของอาเซียน และมีมาตรฐานการผลิตอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกยอมรับ ซึ่งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 1,657 ราย และมีจำนวนโรงงานรวม 2,237 แห่ง มีมูลค่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 250,000 ล้านบาท โดยในปี 2558 การผลิตยานยนต์ของไทยทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ อยู่ในลำดับที่ 12 ของโลก ได้ผลิตจำนวน 1,915,420 คัน ดร.พสุ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-17 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ส.ค. 2559 เวลา : 10:41:21

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 2:40 pm