ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ. หนุนนโยบาย ก.ยุติธรรมใช้ประชารัฐดูแลผู้ติดยาเสพติดทุกหมู่บ้านชุมชน


 


กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ปรับมุมมองผู้เสพ/ผู้ติดยาเป็นผู้ป่วย ให้โรงพยาบาลทุกระดับกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม รูปแบบประชารัฐ ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุม ครบวงจร ทุกหมู่บ้านชุมชน

          
วันนี้ (18 สิงหาคม 2559) ที่โรงแรมคอนราด กทม. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกล่าวปาฐกถาในการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ว่า รู้สึกชื่นชมและเห็นด้วยกับนโยบายของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งผู้ผลิตและผู้เสพให้ลดลง และปรับมุมมองผู้เสพยา/ผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมดำเนินการในด้านการลดผู้เสพติด เป็นผู้ป่วยเรื้อรังต้องพึ่งพายาเสพติด และเป็นโรคทางสังคม โรคสมองติดยาทำให้สมองเสื่อม ขาดยาไม่ได้ ซึ่งจะนำแนวทางของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็นโอดีซี ที่ใช้กระบวนการให้เกิดความสมดุล คือครอบคลุม บูรณาการ และครบวงจร มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

นอกจากนี้ แนวทางรักษาเพื่อลดจำนวนผู้ติดยา ผู้เสพยา ยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความเป็นเลิศกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญด้านการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ (Prevention & Promotion) เป็นอันดับแรก ซึ่งปัญหายาเสพติด โรคติดสารเสพติด ทำให้สุขภาพของคนไทยไม่สมบูรณ์ เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย  โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมและครบวงจร ทั้งในโรงพยาบาลกว่า 800 แห่ง ไปจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีก 1 ล้านกว่าคน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงยุติธรรม มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ และภาคประชาสังคม ในทุกหมู่บ้าน ชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” เข้าใจถึงบริบทและสาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติด รวมถึงครอบครัวของผู้เสพ  เพื่อเข้าถึงใจของผู้เสพและครอบครัว ซึ่งจะทำให้ผู้เสพหรือผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลเพื่อเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง สังคมและครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสุข
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ส.ค. 2559 เวลา : 15:53:16

06-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 6, 2020, 11:33 pm