ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 33 สนช.ใหม่


 


เว็บไซด์ราชกิจจานุเษกษา   เผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพิ่มเติม ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
          
๑. พลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา 
๒. พลอากาศโท จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ 
๓. นายเจน นำชัยศิริ 
๔. พลตรี เจริญชัย หินเธาว์ 
๕. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 
๖. พลตรี เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ 
๗. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
๘. พลตารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช 
๙. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย 
๑๐. พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 
๑๑. พลโท ณัฐพล นาคพาณิชย์ 
๑๒. พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ 
๑๓. พลเอก ธนดล สุรารักษ์ 
๑๔. พลตรี ธรรมนูญ วิถี
๑๕. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 
๑๖. นายปรีดี ดาวฉาย
๑๗. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล 
๑๘. พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู 
๑๙. พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ 
๒๐. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ 
๒๑. นายวิทยา ผิวผ่อง 
๒๒. พลตรี วุฒิชัย นาควานิช 
๒๓. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร 
๒๔. พลโท ศิริชัย เทศนา 
๒๕. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
๒๖. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
๒๗. พลโท สรรชัย อจลานนท์
๒๘. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
๒๙. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 
๓๐. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี
๓๑. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ 
๓๒. พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง 
๓๓. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
 

บันทึกโดย : วันที่ : 11 ต.ค. 2559 เวลา : 20:32:40

28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 8:18 am