ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ด กปภ.รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เร่งติดตามโครงการแก้ภัยแล้ง ปี 60


 

คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม กปภ. แจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความไว้อาลัยบริเวณพระบรมมหาราชวัง พร้อมเร่งรัดติดตามโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 10/2559


คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม กปภ.วันละประมาณ 10,000 ขวด แจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความไว้อาลัย 2 จุด บริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ไปจนถึงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน ในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 และได้ประชุมประเมินสถานการณ์น้ำ ติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เตรียมรับมือภัยแล้งปี 2560 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การติดตามแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง

          1.1 จากข้อมูลสถิติภัยแล้งปี 2554 - 2559และปริมาณน้ำต้นทุน ณ ขณะนี้ประเมินว่า ในปี 2560กปภ.มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ จำนวน 29สาขา ซึ่งจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน (1พฤศจิกายน 2559)

          1.2 กปภ.รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ด้วยมาตรการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำสำรองควบคู่กับการสูบน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บให้เพียงพอ อีกทั้งขุดลอกขยายสระพักน้ำดิบเพื่อเพิ่มความจุ       ณ วันที่ 30กันยายน 2559สามารถกักเก็บน้ำได้แล้วกว่า 20ล้าน.ลบ.ม. ในพื้นที่ กปภ.สาขาที่มีความเสี่ยงประสบภัยแล้งปี 2560

          1.3 สถานการณ์ขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาเกาะสมุย ขณะนี้ กปภ.ดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบ 10 มาตรการ ได้แก่ 1.เพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (Reverse Osmosis : RO)และซื้อน้ำเพิ่มเติมจากบริษัท East Water2.เพิ่มกำลังการผลิตที่พรุเฉวง   3.ปฏิบัติการฝนเทียม 4.เจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม 5.ขุดลอกแหล่งเก็บน้ำ สูบทอยน้ำ 6.ลดแรงดัน-แบ่งโซนจ่ายน้ำ 7.รถบรรทุกน้ำ 25 คัน แจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน 8.รณรงค์ประหยัดน้ำ 9.มีการวางแผนใช้เรือบรรทุกน้ำ และ 10. กปภ.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลจาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย ระยะทาง 20 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวได้

2. การบริหารองค์กร

          2.1 เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 10 กลยุทธ์ และกลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์        ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 14 กลยุทธ์ รวมทั้งสิ้น 24 กลยุทธ์

2.2 เห็นชอบแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหนองคาย งบประมาณกว่า 397 ล้านบาทรองรับความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเมืองใน จ.หนองคาย และรองรับการขยายเขตจำหน่ายน้ำของ จ .อุดรธานี ในอนาคต

2.3 รับทราบผลการจัดระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring) ของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในปี 2559 กปภ.อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับ 2 คงที่จากปี 2558 และดีกว่าปี 2553-2556 เนื่องจาก กปภ.มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและการทำกำไรของกิจการเพิ่มขึ้น โครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี โดย สบน.มีการแนะนำเพิ่มเติมให้ กปภ.จัดทำแผนเพิ่มยอดขาย จัดการน้ำให้มีความครอบคลุมพื้นที่บริการ และเร่งจัดหาแหล่งน้ำดิบคุณภาพสูง เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2.4 รับทราบแผนดำเนินงานโครงการของ กปภ.ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง และเชิงเทรา จำนวน 5 โครงการ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยได้จัดลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วน โดย กปภ.จะดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและขออนุญาตการก่อสร้างคาดว่าจะดำเนินการจัดจ้างได้ในไตรมาสแรกของปี 2560
 
 
 
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ต.ค. 2559 เวลา : 12:37:52

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 10:57 pm