ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คลังเผยหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ 31 ส.ค. 59 อยู่ที่ 42.64%


 


นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะ  คงค้าง ดังนี้

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 สิงหาคม 2559 มีจำนวน 5,949,330.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.64 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล จำนวน 4,422,488.53 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 995,932.29 ล้านบาท หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 507,633.62 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 23,276.20 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างลดลงสุทธิ 10,323.46 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-หนี้รัฐบาล จำนวน 4,422,488.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 18,911.71 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

·    การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 1,555.09 ล้านบาท

·    การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,365.19 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น (1) การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 701.60 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีม่วง และ (2) การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 663.59 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง

·    การชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน 711.97 ล้านบาท แบ่งเป็น

-   การชำระหนี้เงินต้นที่รัฐบาลให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 108.19 ล้านบาท

-   การชำระหนี้ต่างประเทศ จำนวน 448 ล้านบาท

-   การชำระดอกเบี้ย จำนวน 155.78 ล้านบาท

·         การชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จำนวน 14,080.74 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แบ่งเป็นชำระเงินต้น จำนวน 12,513.77 ล้านบาท และชำระดอกเบี้ย จำนวน 1,566.97 ล้านบาท

·    ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลง 9 ล้านบาท

 
-หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน 995,932.28 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 20,894.36 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

·         บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด จำนวน 17,100 ล้านบาท

·         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด จำนวน 2,500 ล้านบาท

·    การชำระคืนหนี้เงินต้นจากสัญญาเงินกู้ (Term Loan) จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ทำให้หนี้ลดลง1,061.92 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนหนี้เงินต้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)จำนวน 725.60 ล้านบาท

·    ผลของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้หนี้ต่างประเทศสกุลต่างๆ ลดลงสุทธิ 544 ล้านบาท

 - หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 507,633.62 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 7,144.84 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

 -หนี้หน่วยงานของรัฐ จำนวน 23,276.20 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 1,195.97 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนต้นเงินกู้ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 1,293.79 ล้านบาท

หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 จำนวน 5,949,330.64 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้ในประเทศ 5,603,128.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.18 และหนี้ต่างประเทศ 346,201.89 ล้านบาท (ประมาณ 10,087.98 ล้านเหรียญสหรัฐ) หรือร้อยละ 5.82 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาว 5,153,732.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.63 และหนี้ระยะสั้น 795,597.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.37 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ต.ค. 2559 เวลา : 14:04:21

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 11:25 am