ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานด้านบริหารเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรการ


 

EXIM BANK แต่งตั้ง ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานด้านบริหารเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานด้านบริหารเงิน การลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน ด้านบัญชีและงบประมาณ การวางรูปแบบประมวลผลและการจัดทำรายงานทางการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศของธนาคารให้สอดคล้องกับธุรกิจ รวมทั้งงานจัดซื้อจัดจ้างและงานบริการทั่วไปของ EXIM BANK ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ดร.น้องนุชจบการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกปฏิบัติการเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส ซี เอฟ จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานบริการให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพระบบและกระบวนการ (System and Process Assurance) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และรองผู้จัดการสำนักประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ดร.น้องนุชดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รับผิดชอบงานบริการด้านความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Risk Services) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 11:20:10

07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 9:35 pm