ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เนชั่นฯตั้ง 'เทพชัย หย่อง' เป็น CEO แจงเหตุขัดข้องการยื่นจดทะเบียนฯ


 


เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือถึงกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและชี้แจงเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า  บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 เป็นกรณีเร่งด่วน หลังจากปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559 โดยมีมติสำคัญคือ
          
1.อนุมัติแต่งตั้ง นายเทพชัย แซ่หย่อง กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท โดยมีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง

2.อนุมัติแต่งตั้งนส.นราวดี วนิชวัฒนะและนายศุภพงศ์ สุขสภา เป็นกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบแทน 2ตำแหน่งที่ว่าง โดยร่วมงานกับ นางพิจิตรา มหาพล ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
          
3.อนุมัติแต่งตั้ง นายเทพชัย แซ่หย่อง, นายสุพจน์ เพียรศิริ และนายสิริชาย ชนานำ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารของบริษัทที่ว่างลง 3 ตำแหน่งแทน นางดวงกมล โชตะนา, นายเสริมสิน สมะลาภา และนายพนา จันทรวิโรจน์ โดยมีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง
          
4.อนุมัติแต่งตั้ง นายเทพชัย แซ่หย่อง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (CEO) ที่ว่างลง โดยมีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง
          
5.อนุมัติแต่งตั้ง น.ส.มัธยา โอสถานนท์ เลขานุการบริษัท รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท NBC และบริษัท NINE ในช่วงบ่ายวันที่ 7 พ.ย. 2559
         
อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมในการประชุมในการวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของ NBC และ NINE แล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของ NBC และ NINE ได้  กล่าวคือ ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและบริษัทได้ปิดการประชุมผู้ถือหุ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ในทันที เพื่อจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการและอำนาจกรรมการให้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทตามกฎหมาย
          
แต่ปรากฏว่า นายทะเบียนบริษัทมหาชนยังไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทรายหนึ่งได้ยื่นหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทไว้ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในช่วงเช้าของวันที่ 7 พ.ย. 2559 ซึ่งเป็นเวลาในขณะที่บริษัทกำลังจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 โดยอ้างเหตุคัดค้านดังต่อไปนี้
          
(1) ตำแหน่งกรรมการของบริษัทมิได้ว่างลงจำนวน 8 ตำแหน่งตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เนื่องจากผู้คัดค้านได้คัดหนังสือรับรองของบริษัท ฉบับลงวันที่ 4 พ.ย. 2559 แล้วพบข้อมูลในทางทะเบียนว่าบริษัทยังคงมีกรรมการจำนวน 7 ราย
         
 (2) หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการว่าจะต้อง “ไม่ประกอบกิจการ ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบธุรกิจ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ” เป็นการจำกัดสิทธิและกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้น เป็นกรรมการอันขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และขัดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

ด้วยเหตุที่มีการยื่นคัดค้านการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทไว้แล้ว นายทะเบียนบริษัทมหาชนจึงยังไม่รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท แต่จะต้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของนายทะเบียนในกรณีที่มีการคัดค้านการยื่นจดทะเบียนก่อน จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามชุดใหม่ของบริษัทประกอบในเอกสารการมอบฉันทะได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การแสดงเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ NBC และ NINE กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของ NBC และ NINE ได้
          
ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการชี้แจงต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนเพื่อขอให้มีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัทต่อไป หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทฯ จะเรียนให้ทราบต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 พ.ย. 2559 เวลา : 09:00:48

28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 2:59 pm