ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์จับมือเอกชนในพื้นที่ทำตลาดข้าวต่อเนื่อง


 นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าหลังจากที่ได้สั่งการผู้บริหารกระทรวงร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ และทำความเข้าใจเรื่องมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล ได้รับทราบว่าขณะนี้ พาณิชย์จังหวัดในหลายจังหวัดได้มีการดำเนินการโดยร่วมกับเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่ในเรื่องต่างๆดังนี้

1.โรงสีช่วยเหลือเกษตรกร :  โรงสีในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำ ดังนี้     

          - โรงสีในจังหวัดเชียงราย ให้เกษตรกรมาใช้ลานตากข้าวฟรี โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการนำข้าวเข้าโครงการจำนำยุ้งฉางกับ ธกส. ขณะนี้มีโรงสีจำนวน 3 โรงสีที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. โรงสีเชียงของพืชผล อ.เชียงของ ให้ลานตาก 50 ตัน/วัน 2.โรงสีพรพจน์ฯ อ.แม่สาย ให้ 50 ตัน/วัน และ  3.โรงสีสิริอินเตอร์ฯ อ.ป่าแดด ให้ 150 ตัน/วัน  ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถไปลงชื่อรับคิวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          - ผู้บริหารในเครือธนสรรไรท์และโรงสี บจ. อิสเทิร์นไรท์มิลล์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยเหลือเกษตรกร   ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยโรงสียินดีที่จะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในจังหวัดในราคานำตลาด ตันละ 100-200 บาทตามคุณภาพข้าว/ความชื้นและสิ่งเจือปน โดยให้สหกรณ์การเกษตรหรือ สกต.เป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยโดยสหกรณ์หรือ สกต.สามารถขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ได้ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ทั้งนี้สหกรณ์จะได้ค่าบริหารจัดการตันละ 150 - 200 บาท

2. จัดตลาดนัดข้าวสาร/จัดจำหน่ายข้าวช่วยเหลือเกษตรกร :   พาณิชย์จังหวัดร่วมกับภาคเอกชน สนับสนุน ให้พื้นที่สำหรับจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรโดยตรง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการกระจายผลผลิตออกไปได้มากขึ้น ซึ่งจุดจำหน่ายข้าวดังกล่าว ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี ศรีษะเกษ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม นครสวรรค์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวเจ้า และข้าวไรซ์เบอร์รี่  อาทิ

          - จ.เพชรบูรณ์ได้จัดพื้นที่จำหน่ายข้าวสาร “อิ่มบุญ อุ่นใจข้าวใหม่เพชรบูรณ์” จำนวน 6 จุด ระหว่างวันที่ 3-5 พย. 59  ได้แก่ 1. ห้างแม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิ  2. ห้างท็อปแลนด์ พลาซ่า ข้าวหอมมะลิ 3. ตลาดสดพัฒนา (โฆษิตพลาซ่า) 4. ถนนคนเดิน 5. ตลาดนัดเกษตรกร 6. หน้าพระใหญ่  สามารถช่วยเกษตรกรขายได้กว่า 200,000 บาท สามารถช่วยระบายเป็นข้าวเปลือกได้ถึง 19.185 ตัน

- งาน “ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี ช่วยเหลือชาวนาไทย” ที่จัดไปแล้วเมื่อ   5-8 พฤศจิกายน 2559   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรขายได้กว่า  77,000 บาท

          - โครงการตลาดข้าวเกษตรกรเพื่อผู้บริโภค ประชารัฐศรีสะเกษส่งพลังใจให้ชาวนา ณ ลานถนน คนเดิน สถานีรถไฟศรีสะเกษ    และ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.อุทุมพรพิสัย (หน้าร้านประชารัฐ สุขใจ อุทุมพรพิสัย) โดย ข้าวสารที่นำมาจำหน่ายนี้ มี ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ไรซ์เบอรรี่ ฯลฯ โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ทุกวัน

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ให้การสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายข้าว สำหรับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ยโสธร โดยจัดจำหน่ายข้าวในตลาดนัดมหาวิทยาลัย จ.-พฤ. เวลา15.00-21.30 น. โดยได้สนับสนุนที่จำหน่ายฟรีและที่พักฟรีสำหรับเกษตรกร โดยเริ่มจำหน่ายวันที่ 7 พ.ย.59 เป็นต้นไป

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์  นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์  มหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่ผลิตข้าวได้ตามมาตรฐาน GAP ข้าวปลอดภัย จำหน่ายข้าวสารให้ผู้บริโภคโดยตรง สถานที่ เช่น ณ บริเวณหน้าหน้าศาลากลางจังหวัด  หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สถานีบริการน้ำมัน ปตท.  เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์  -  ศุกร์  ทั้งปลีกและส่ง ราคาข้าวหอมมะลิเฉลี่ย 30 บาท/กก  และจะขยายจุดจำหน่ายเพิ่มขึ้นต่อไป  เกษตรกรแต่ละกลุ่มสามารถขายได้ 2,000-3,000 บาท/วัน นอกจากข้าวสารขายตรงจากชาวนาแล้ว ยังมีพืชผักผลไม้พื้นบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกพิเศษจากห้างใหญ่ในจังหวัด และอาหารอร่อย ประหยัดจากร้านหนูณิชย์อีกด้วย

 
3. จัดหา/เชื่อมโยงตลาด/MOU : หลายภาคส่วนได้ติดต่อรับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรงตามนโยบายของรัฐ เช่น หน่วยงานทางทหาร กระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดยมีการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี สระแก้ว พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก รวมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าว ในจังหวัดสระแก้ว และพะเยา อาทิ

- จังหวัดอุดรธานี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประสานมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี ชื้อข้าวสารหอมมะลิจากเกษตรกรโดยตรง ในเบื้องต้น จำนวน 2 ตัน และ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม   ชื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกร ในเบื้องต้น จำนวน 7 ตัน (ความชื้นไม่เกิน 18% ราคาตันละ 10,500 บาท)  รวมทั้งยังประสานหน่วยงานอื่นเช่น  สถานการศึกษา ส่วนราชการ โรงแรม ให้ช่วยรับชื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าในการให้เกษตรกรมาวางจำหน่ายได้โดยตรง

- มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าวเปลือกแบบประชารัฐโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ หน่วยงานราชการ/องค์กรภาประชาชน(สหกรณ์)/ภาคธุรกิจ (โรงสี) โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้วรับซื้อจากชาวนาแล้วแปรรูปเป็นข้าวสาร จำหน่ายตามนโยบายของรัฐบาล เบื้องต้น หน่วยทหารมีคำสั่งซื้อ - ข้าวสาร 3,000 กก.ต่อเดือน   - ข้าวเปลือก 6,000 กก.ต่อเดือน และจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น เช่น เรือนจำ โรงพยาบาลต่อไป  และในระหว่างลงนามบันทึกข้อตกลง มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกเจ้ามาจำหน่าย 1 คันรถหกล้อความชื้นประมาณ 30% ราคาตันละ 6,000 บาท เป็นข้าวที่เริ่มเก็บเกี่ยวเขตอำเภอเมืองสระแก้ว

          - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากกลุ่มเกษตรกรบ้านดอกบัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อช่วยเหลือชาวนาโดยตรง เป็นครั้งที่ 3 รวมยอดสั่งซื้อ      3 ครั้ง ปริมาณ 5,500 ถุงๆ ละ 1 กก.ราคาถุงละ 55 บาท รวมมูลค่า 302,500 บาท

           - ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย พ.อ.พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รอง ผบ. ได้เดินทางไปซื้อข้าวเปลือกเจ้า กข.21 จากเกษตรกร บ้านทุ่งมะส้านตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ประมาณ 1 ตันข้าวเปลือก เพื่อไปสีเป็นข้าวสาร เลี้ยงกำลังพล ตามแนวทางส่งเสริมการบริโภคข้าวโดยตรง/ซื้อจากเกษตรกร เป็นข้าวเปลือกเจ้าเก่า/แห้ง พันธ์ กข.21ฤดูกาลปี 58/59 ความชื้นที่วัดได้ ณ ยุ้งฉาง 15.6  ตันละ 12,000 บาท

          - จังหวัดตาก โดย มณฑลทหารบกที่ 310 รับซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อนำไปเลี้ยงกำลังพล ปริมาณการรับซื้อต่อเดือน จำนวน 8,000 กิโลกรัม ราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 22 บาท ทั้งนี้ จะหมุนเวียนเข้าไปรับซื้อข้าวสารจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก

         
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่านอกเหนือจากมาตรการของรัฐ จะเห็นว่าภาคเอกชนในจังหวัดต่างๆ ต่างก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเกษตรกรในการขายข้าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี และกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าขยายความร่วมมือนี้ต่อไปอีก
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 พ.ย. 2559 เวลา : 15:48:42

28-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 28, 2020, 3:16 pm