ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เร่งผลักดันธุรกิจบริการโลจิสติกส์ มุ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค


 กระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยร่วมกับสมาพันธ์และสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์เพื่อสรุปแนวทาง แก้ไขปัญหา/อุปสรรค (Unlock) และพัฒนา/ยกระดับ (Unleash) ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (Regional Connectivity) ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงที่ต้องการให้ภาคบริการมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในและระหว่างภูมิภาค  

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาธุรกิจบริการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกับสมาพันธ์และสมาคม ที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย รวมทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการผลักดัน/ยกระดับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวหน้ารองรับการเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน สร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ ตลอดจนสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสรุปข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้ 1) ปลดล็อค/แก้ไข และผลักดันกฎ/ระเบียบที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อลดอุปสรรค อำนวยความสะดวก และพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การทบทวน/แก้ไขความซ้ำซ้อนของกฎหมายนำเข้า/ส่งออกภายใต้หน่วยงานต่างๆ 2) พัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการ ให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละแผนงานเข้าร่วมดำเนินงานอย่างชัดเจน 3) ผลักดันโครงการเร่งด่วน อาทิ การพัฒนาพื้นที่ภายในหรือโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้กลายเป็น Airport Logistics Park ซึ่งในการนี้ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมผลักดัน/ขับเคลื่อนข้อเสนอแนะดังกล่าวให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค CLMVT โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาคัดเลือกสิ่งที่ดำเนินการให้เห็นผลได้เร็ว (Quick Win) ขึ้นมา 1 - 2 เรื่อง เพื่อดำเนินการให้เสร็จก่อน ทั้งนี้ จะได้หารือกับภาคเอกชนเป็นระยะๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 11:33:45

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 11:11 am