ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มท.ปลูกสำนึกเด็กและเยาวชนสามัคคีปรองดอง- สั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนภายใต้หลักการ '3 ร่วม 3 สร้าง'


 


วันนี้ (10พ.ย.59) ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยมีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดอง ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพื้นที่ อาทิ การจัดงานประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ  ตลอดจนการชี้แจงทำความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลผ่านกลไกระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ตำบล ถึงระดับหมู่บ้านไปแล้วกว่า 1.2 แสนครั้ง

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในปี 2560 กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำ “โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี 2560” ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนในพื้นที่ของตนเอง ปลูกฝังสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 9,148 คนทั่วประเทศ ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด

โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หลัก “3 ร่วม 3 สร้าง” คือ 1. “ร่วมกันพูดคุย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ “สร้างสามัคคี”  2. “ร่วมกันคิด” ระดมสมองเพื่อ “สร้างพลัง” ปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ และ 3. “ร่วมกันทำ” เพื่อ “สร้างสังคมปรองดอง” เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
 
 
โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการศึกษาดูงานตลอด 5 วัน มีการบรรยายความรู้ทางวิชาการปูพื้นฐานความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หลักการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องโครงการพระราชดำริ หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ เพื่อให้นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและผสมผสานการเรียนรู้เพื่อจุดประกายความคิดให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีการเปิดเวทีอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “การพัฒนาประเทศไทย ด้วยใจปรองดองของเยาวชน” ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมที่จะปลูกฝังความรักความสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองในระดับพื้นที่และการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป
 
 
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 14:46:26

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 5:17 pm