ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คกก. 4 หน่วยงานหลักประชุมขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา


 คกก.4 หน่วยงานหลัก ร่วมประชุมขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา

เมื่อ 10 พ.ย.59  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา ครั้งที่ 2/2559 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการประชุมในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

การจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยได้สั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนงานระยะ 20 ปี โดยคำนึงถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่่น และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้สั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้จัดทำแผนงาน เร่งรัดจัดทำให้แล้วเสร็จ โดยเพิ่มเติมกิจกรรมเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 2559-2560 ส่วนราชการที่ได้จัดส่งแล้วให้มีการทบทวนแผนงานดังกล่าว และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และข้อสั่งการครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 การจัดทำแผนงานให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และประเด็นปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมข้อเสนอแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณครบถ้วนมากยิ่งขึ้น อาทิ การคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและความถูกต้องเป็นปัจจุบันของโครงการ รายละเอียดของโครงการที่แสดงถึงความพร้อมและความสำคัญ แผนงานหรือกิจกรรมเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปี 2560-2561 รวมถึงโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2557-2559 และการดำเนินโครงการพัฒนาที่มีการบูรณาการการทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

สำหรับการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อทำหน้าที่กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ และการจัดรายงานการติดตามประเมินเพื่อรายงานคณะกรรมการและนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วมกันบันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 16:03:19

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 7:08 pm