ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
NOK และบ.ย่อย ไตรมาส 3/59 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 958.56 ลบ.


 


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)   ไตรมาส 3/59 ขาดทุนสุทธิ 958.56 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 1.53 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 423.54 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.68 บาท
         
 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                                                  สอบทาน/ตรวจสอบ
                                       สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)

                                      ไตรมาส 3                งวด 9 เดือน

                          ปี   2559           2558         2559           2558
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (958,556) (423,540)  (2,110,256)  (571,849)
กำไร (ขาดทุน)           (1.53)       (0.68)        (3.38)         (0.91)
สุทธิต่อหุ้น(บาท)


ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,297.88 ล้านบาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,071.82 ล้านบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทใหญ่ 958.56 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 113.26 ล้านบาท โดยผลขาดทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่เติบโตน้อยกว่าที่วางแผนไว้ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการขยายฝูงบิน ค่าซ่อมบำรุงเครื่องบิน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Over and above) ที่เกิดจากการนำเครื่องยนต์ของเครื่องบินเข้าซ่อมบำรุงตามระยะ (Engine shop visit) และการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องบินที่เสียหายจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไตรมาส 3 ปี 2559
 
 

LastUpdate 11/11/2559 09:14:30 โดย : Admin

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 10:20 am