ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ


 


กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไม่ประจำทางข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS CBTA

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไม่ประจำทาง       เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) ซึ่งความตกลงดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้โดยสารทั้งในเรื่องการใช้เอกสารรูปแบบเดียวกัน การยอมรับรูปแบบยานพาหนะในการขนส่ง และลดการตรวจสอบสินค้าตามจุดผ่านแดนต่างๆ อันจะส่งผลให้การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศภายใต้ความตกลง GMS CBTA โดยรับคำขอได้ที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือดาวน์โหลดคำขอได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th และยื่นคำขอได้ที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสารหรือสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี
 
 
 
รวมทั้งต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบประกาศเชิญชวน โดยมีหลักฐานประกอบคำขอรับการคัดเลือก ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี ฉบับที่ไม่สิ้นอายุ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี     ฉบับที่ไม่สิ้นอายุ (ถ้ามี) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ เอกสารแสดงความน่าเชื่อถือในการประกอบการขนส่ง ความพร้อมในการประกอบการขนส่ง การบริหารจัดการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถที่ขอใช้ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว ณ วันที่ยื่นคำขอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์         0-2271-8521 หรือ 0-2271-8491 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ

 
 
 

LastUpdate 14/11/2559 17:32:22 โดย : Admin

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 4:43 pm