ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
BWG จับมือสปป.ลาวผุดโมเดลกำจัดขยะต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตพลังงานครบวงจร


 BWG จับมือ รัฐบาล สปป.ลาว ศึกษาพัฒนาโครงการกำจัดขยะอย่างบูรณาการ ต่อยอดสู่การผลิตพลังงานครบวงจร หลังคณะรัฐบาลจาก สสป.ลาวเข้าเยี่ยมโครงการ BWG โมเดลที่สระบุรี หวังนำไปพัฒนาโครงการกำจัดขยะที่สร้างประโยชน์คืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เล็งพัฒนาโครงการใหญ่มาตรฐานสากล และถูกต้องตามหลักวิชาการร่วมกัน
         
 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ท่านพันทอง พิดทุมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และ โครงการโรงไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมโรงแรกของประเทศไทย ในอ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างครบวงจร ทั้งฝังกลบ เผาทำลาย นำกลับมาใช้ใหม่ และแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานรายใหญ่ของไทย
          
นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผู้แทนรัฐบาลจาก สปป.ลาวเข้าเยี่ยมชมธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรของบริษัทฯ เนื่องจาก สปป.ลาวกำลังเดินหน้าพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมและความทันสมัยจึงมีเป้าหมายพัฒนากระบวนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ประชาชนและประเทศชาติด้วย ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)หรือ BWG โมเดล ในปัจจุบัน จึงได้รับความสนใจจาก สปป.ลาว เพื่อนำไปพัฒนาโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต
          
"รัฐบาล สปป.ลาว โดยท่านพันทอง พิดทุมมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สนใจโครงการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างมีมาตรฐานสู่พลังงานยั่งยืนร่วมกันกับ BWG เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการบูรณาการสร้างองค์ความรู้เสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานของประเทศ ตลอดจนพิจารณารูปแบบความร่วมมือของโครงการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่สปป.ลาวมีแผนงานที่จะศึกษา พัฒนา ค้นคว้าและวิจัยตลอดจนการจัดสร้างโครงการต้นแบบแห่งการบริหารและจัดการขยะอย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย" นายสุทัศน์กล่าว
          
สำหรับโครงการศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการขยะอย่างมีมาตรฐานสู่พลังงานยั่งยืน ที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะทำการศึกษาร่วมกันในอนาคตนั้นบริษัทฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานในการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลหรืวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายใหญ่ของประเทศไทย จะเป็นผ้รูบผิดชอบหลักด้านการสนับสนุน ส่งเสริมองค์ความรู้ การคิดค้นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลและหลักวิชาการเพื่อนำไปสู่การผลิตพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ส่วนสปป.ลาว มีหน้าที่หลักในการประสานงานและอำนวยความสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาดำเนินการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งอาจเป็นโครงการเดียวหรือหลายโครงการก็ได้ประเมินมูลค่าการลงทุนโครงการและพิจารณารูปแบบความร่วมมือและ/หรือการลงทุนในโครงการของทั้งสองฝ่ายตามที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 พ.ย. 2559 เวลา : 09:38:33

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 6:28 pm