ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวผลการตัดสิน ผู้ได้รับพระราชทาน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๓ มี.ค. ๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร ๒


รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ “Princess Chulabhorn Award” จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเจริญพระชันษา ๖๕ ปี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็ง และดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้ว ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งขึ้นเป็นการเฉพาะ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเห็นควรเสนอจัดให้มีรางวัลระดับนานาชาติขึ้น เพื่อพิจารณาให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน ควบคุม และ/หรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เกิดผลดีต่อมนุษยชาติ มีการกำหนด ขอบเขตของรางวัล ขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติ และสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เห็นชอบให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อให้รางวัลนานาชาติ Princess Chulabhorn Award สามารถดำเนินการได้อย่างถาวรและเป็นระบบในระยะยาว

กำหนดการ

๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๐.๐๐ น. การแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์”

ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

- ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

กล่าวถึง ความเป็นมาของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

- ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ กล่าวถึง บทบาทราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการสืบสานดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยและการดูแลรักษามะเร็ง ตามพระปณิธาน

และการสนับสนุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

- รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

กล่าวถึง ขั้นตอนการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทาน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ประธานคณะกรรมการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

กล่าวถึง ผลการตัดสิน และเหตุผลการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทาน

“รางวัลสมเด็จเจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

- ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์

ประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

กล่าวถึง การกำหนดงานพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๖ และการปาฐกถาพิเศษของผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ

- นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กล่าวถึงความร่วมมือของ กระทรวงการต่างประเทศ ในการสนับสนุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

- นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับพระราชทาน

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อแขกผู้มีเกียรติ

เชิญถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงผลการตัดสินผ่านทางไลฟ์สตรีม

Facebook : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Facebook: กระทรวงการต่างประเทศ

Youtube ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ช่อง CRA CHULABHORN Channel

Youtube ของกระทรวงการต่างประเทศ ช่อง MFA Thailand Channel

LastUpdate 08/03/2567 13:11:30 โดย : Admin
29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 7:52 pm