ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กกพ. เปิดรายชื่อผู้แทน NGOs และอธิการบดีที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็น "กรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน"


 


หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ และผู้แทนของของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มีนาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันได้ครบกำหนดเวลาการขึ้นทะเบียนองค์กรและเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ และการแจ้งความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 
สำนักงาน กกพ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 
1. รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กร ดังนี้
 
1.1 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายวิจารย์ สิมาฉายา
 
1.2 สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา นายสมศักดิ์ สันธินาค

สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรตามรายชื่อดังกล่าว เพื่อเชิญผู้มีอำนาจขององค์กรหรือ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 1 คน ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงาน กกพ.
 
2. รายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือก
 
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
2.2 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
2.3 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้งเพื่อให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 1 คน โดยจะประกาศชื่ออธิการบดีที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดเป็นผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พร้อมทั้งบัญชีสำรองผู้ซึ่งได้รับคะแนนลำดับรองลงไปเรียงตามลำดับคะแนนต่อไป

ทั้งนี้ ภายในเดือนเมษายน 2567 สำนักงาน กกพ. ปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ไว้ที่สำนักงาน และเว็บไซต์ของสำนักงาน www.erc.or.th ต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2567 เวลา : 18:19:20
29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 7:28 pm